Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí od 1. 5. 2020 pro nákup v internetovém obchodu AWIW STŘELNICE BRNO s.r.o. adresa: Pražákova 752/50 d, Brno 619 00, e-mail: david@donshot.cz, tel.: +420 601 129 130, IČ: 07902328 (dále jen prodávající).

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka který je spotřebitelem nebo zákazníka, který není spotřebitelem).
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupujícím, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Zaslání automatického e-mailu kupujícímu po odeslání objednávky je pouze informativní, není považováno za potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího a na vznik kupní smlouvy proto toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zboží, informace o zákazníkovi, způsob dopravy, způsob platby…), a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončení objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Obsahuje-li jeho objednávka zboží, jehož držení je v ČR zákonem, nebo jiným způsobem upraveno (např. zbraně, jejich hlavní díly, střelivo či pyrotechniku) potvrzuje kupující odesláním objednávky zároveň, že splňuje příslušné požadavky k jeho nabytí.

Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi na e-shopu seznámit.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo kupující hodnověrně neprokázal, že splňuje zákonné požadavky k nabytí zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného z prodlení zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky i u zboží označeného pojmem „Dočasně nedostupné“ případně „Na objednávku“  v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až po řádném a úplném zaplacení.

Práva z vadného plnění


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal ve své nabídce nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů platných v ČR.


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (při čtvrté a další stejné uznané záruční závadě po sobě) nebo pro větší počet vad (po třetí a další uznané záruční závadě). V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 

 • kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil,
 • u věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • na další životnost věci, pokud již byla deklarovaná životnost vyčerpána,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • nebo vyplývá-li to z povahy věci (například věc spotřebního charakteru).


Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, není-li prokázán opak.
Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, je prodávající oprávněn, kupujícímu právo z vadného plnění nepřiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl zjistit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (například některé podstatné části zboží, doklady o zakoupení zboží, či jiné podklady). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy v důsledku vady: Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

 

 • došlo ke změně stavu v důsledku nezbytné prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc či její části ještě před objevením vady.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika jeho částí které nelze žádným způsobem samostatně užívat, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě, jinak je neplatné.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a současným zasláním vráceného zboží zpět. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít například vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího david@donshot.cz
V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé prodávajícímu v důsledku spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání a úhrady zboží, než je nejlevnější způsob standardního dodání a úhrady zboží nabízený prodávajícím, pokud spotřebitel vrací jen některé dodané položky, náklady na dodání zboží se nevrací) do 14 dnů od navrácení zboží, a to převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží spotřebiteli k užívání. Zboží by měl proto spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté s kompletní dokumentací a v nepoškozeném prodejním stavu – ve stavu a hodnotě v jakém jej převzal.  
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal včetně standardního prodejního obalu vraceného zboží, který je jeho nedílnou součástí (prodejním obalem je obal, v němž je zboží standardně nabízeno k prodej - nejedná se o vnější přepravní obal například krabice, obálka, sáček či fólie do kterého bylo zabaleno z důvodu ochrany prodejního obalu zboží při přepravě), případně ty položky z dodaného zboží, které chce prodávajícímu vrátit.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno či spotřebováno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Byla-li spotřebitelem navrácena prodávajícímu jen část dodaného zboží a na ponechané zboží či jeho některou část byla v souvislosti s vráceným zbožím při prodeji poskytnuta spotřebiteli sleva či mu byl poskytnut dárek, je prodávající oprávněn hodnotu takto spotřebiteli poskytnutého zvýhodnění uplatnit jako protihodnotu proti vracené částce. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 

Spotřebitel nese v plné výši své náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Je-li odstoupení od kupní smlouvy neplatné či nelze-li z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu spotřebitelem zboží vrátit, nese spotřebitel v plné výši náklady prodávajícího spojené se zpětným zasláním zboží kupujícímu.

Ceny


Všechny ceny jsou smluvní, jsou zveřejňovány jako konečné včetně DPH, v rekapitulaci objednávky je DPH vyčísleno. Akční ceny platí do vyprodání zásob či do ukončení platnosti akční nabídky. Chyby zveřejněných cen jsou vyhrazeny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.

Objednání, ověření objednávky

Kupující má možnost objednat zboží samostatně či za asistence pracovníka prodávajícího:

 

 • prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (www.donshot.cz)
 • e-mailem na adrese david@donshot.cz
 • osobně v provozovnách prodávajícího
 • telefonicky či faxem na uvedených kontaktech prodávajícího.


Souhlasí-li kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Před vyřízením objednávky přijaté na dálku provádí prodávající její ověření. Ověření je prováděno telefonicky na uvedené kontaktní telefonní číslo kupujícího, v případě nezastižení je kupujícímu zasílána výzva k ověření objednávky SMS zprávou a e-mailem. Objednávky, které podepsal kupující elektronickým podpisem BAS jsou považovány automaticky za ověřené. Objednávky k osobnímu odběru a objednávky placené předem bankovním převodem se předem neověřují, není-li s jejich vyřízením spojena nějaká komplikace.

Ověřování objednávek slouží zejména k ověření splnění zákonných podmínek pro nabývání zboží, jehož držení je v ČR zákonem upraveno, k ověření údajů a adres zákazníka, ověření správnosti objednávky a potvrzení zvoleného způsobu dopravy a platby.

Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující způsoby plateb případně jejich kombinace:

 

 • platba v hotovosti při nákupu, nebo předem jako záloha na zboží či služby
 • platbu platební nebo kreditní kartou (bez předchozího odsouhlasení se nevztahuje na velkoobchod)
 • platbu kartami Sodexo FLEXI PASS a Sodexo MULTI PASS (při tomto způsobu platby se účtuje přirážka 8% k celkové ceně zboží nebo služeb)
 • platbu poukázkami Sodexo FLEXI PASS, RELAX PASS, BONUS PASS, DÁRKOVÝ PASS, FOKUS PASS (při tomto způsobu platby se účtuje přirážka 8% k celkové ceně zboží nebo služeb)
 • platbu kartami Edenred Benefits Card (při tomto způsobu platby se účtuje přirážka 8,5% k celkové ceně zboží nebo služeb)
 • platbu poukázkami Edenred Multi, Academia, Sport a kultura, Compliments (při tomto způsobu platby se účtuje přirážka 8,5% k celkové ceně zboží nebo služeb)
 • platbu předem bankovním převodem
 • platba na fakturu se splatností (pouze ve speciálně sjednaných případech)
 • platba na splátky (pouze ve speciálně sjednaných případech)
 • platba dárkovým certifikátem vystaveným prodávajícím


Dodací podmínky


Veškeré zboží prodávající expeduje či připravuje k osobnímu vyzvednutí kupujícím vždy v nejbližším možném termínu. O stavu expedice a přípravy zboží k osobnímu odběru je zákazník průběžně informován.

Zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím služeb pošty či smluvních přepravních společností. Přepravní a poštovní tarify jsou uvedeny a přístupné kupujícím v rámci volby způsobu dodání.

Není-li část objednaného zboží skladem a souhlasí-li kupující s rozdělením zásilky z tohoto důvodu, hradí poštovné či dopravné za každou samostatnou zásilku.
K zásilkám není účtováno balné. U zásilek do hodnoty 200 Kč je účtován manipulační poplatek ve výši 15 Kč.

Zboží k osobnímu odběru si může zákazník po potvrzení připravení vyzvednout na adrese provozovny prodávajícího (nelze jej doručovat k jiným smluvním prodejcům).
Je-li zboží kupujícímu zasíláno do zahraničí (mimo ČR), odpovídá kupující za splnění všech zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) v zemi dodání. V případě, že nebude dodání zboží možné z důvodu zásahu úřadů v zemi dodání, nese kupující veškeré náklady spojené s marným zaslání zboží, jeho navrácením a případným poškozením. Bylo-li zboží úřady v zemi dodání zabaveno či zničeno pro nesplnění zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) pokládá se ze strany prodávajícího závazek vůči kupujícímu za splněný a veškerá škoda jde na vrub kupujícího.

Nepřevzaté zásilky


Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená/nepřevzatá bude kupující o této situaci informován (e-mailem, SMS či telefonicky – v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

Nedošlo-li k nedoručení/nepřevzetí zásilky v důsledku chyby prodávajícího nebo přepravce a požaduje-li kupující její opětovné odeslání, bude k ceně zásilky doúčtován manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného za opakované dodání. Pokud znovu dojde k nedoručení/nepřevzetí zásilky, které nezaviní prodávající nebo přepravce, bude opakovaně zaslána až po provedení platby předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud zákazník na výzvu o nedoručení/nepřevzetí zásilky neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude kupující moci učinit u prodávajícího svůj další nákup jen po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem převodem na účet prodávajícího spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku.


Dárkové poukazy


Poskytovatel je povinen po zaplacení celé objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, který opravňuje objednanou službu využít. Dárkový poukaz musí obsahovat unikátní kód a datum, do kterého je dárkový poukaz platný, jinak je dárkový poukaz neplatný. Datum platnosti dárkového poukazu je 1 rok od vystavení dárkového poukazu. Za datum vystavení dárkového certifikátu je považován den, kdy je Poskytovateli uhrazena celá cena objednané služby. V případě, že je Objednatelem zvolena platba na dobírku, považuje se za datum vystavení dárkového poukazu den, kdy je dárková poukaz Poskytovatelem předán České poště nebo kurýrovi za účelem jeho odeslání Objednateli.

Spolu s dárkovým poukazem budou Objednateli dodány tyto obchodní podmínky a Dodatečné informace k zážitku (dále jen „dodatečné informace“). Dodatečné informace budou obsahovat především: detailní informace k průběhu objednané služby, počet dní, s jakým předstihem je nutné rezervovat termín čerpání služeb, kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání služeb, omezení a požadavky na osobu čerpající službu, omezení či nezbytné předpoklady pro čerpání služby apod.
Dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky i dodatečné informace mohou být Objednateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě, a to poštou nebo mohou být vyzvednuty Objednatelem osobně v sídle Poskytovatele. V objednávce je Objednatel povinen uvést, jakou formou má dojít k předání dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací. V případě, že si Objednatel zvolí formu zaslání poštou, či kurýrem, bude k ceně služby, jakož i ke kupní ceně Univerzálního certifikátu připočten poplatek za balné a poštovné, či dopravu kurýrem.

V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného dárkového poukazu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití dárkového poukazu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného dárkového poukazu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci. Vydání opisu dárkového poukazu je zpoplatněno částkou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).

Závazek Poskytovatele dodat Objednateli dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky či dodatečné informace v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací od dopravce, nebo od Poskytovatele při osobním odběru u Poskytovatele.
Doba platnosti dárkového poukazu je 1 rok od data jeho vystavení. Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti dárkového poukazu na základě písemné žádosti Objednatele (popř. Příjemce) doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti dárkového poukazu. Prodloužení doby platnosti certifikátu o 6 měsíců je zpoplatněno částkou 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu již nelze jeho platnost prodloužit. Dárkový poukaz je po uplynutí doby platnosti neplatný; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního dárkového poukazu.

Dárkový poukaz je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným.
Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace termínu čerpání služby, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (tj. Objednatele, nebo Příjemce), přičemž převádějící dárkového poukazu je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s Poskytovatelem.
Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služby; pozdější změna této osoby je možná na základě písemné žádosti zaslané Poskytovateli, a to nejméně 2 dny před dnem, kdy má být služba poskytnuta. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta, požadovanou po rezervaci termínu čerpání služby.

Obsah dárkového poukazu a dodatečných informací odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny obou dokumentů. Poskytovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli nebo Příjemci.

Poskytnutí služeb


Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat nebo poskytnout objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služeb, a to na základě předložení platného certifikátu. Bez předložení platného certifikátu nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby.

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem dárkového certifikátu, těchto obchodních podmínek i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v dodatečných informacích. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko.

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí služby. Seznam potřebných dokladů bude Poskytovatelem oznámen nejpozději při rezervaci termínu čerpání služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.

Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a stornopoplatky


Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 2 dny před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

Objednatel i Příjemce mají právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín v rámci platnosti dárkového poukazu. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu umožní, pokud to bude v možnostech Poskytovatele.
Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši, nejde-li o případ uvedený v následujícím odstavci.

Dojde-li ke změně termínu rezervace na žádost Objednatele nebo Příjemce ve lhůtě kratší než 1 pracovní den včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody či vyšší moci, je Objednatel nebo Příjemce povinen sjednat si s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, nebo nedojde-li mezi smluvními stranami smlouvy v případech popsaných v tomto odstavci vůbec k dohodě o změně termínu rezervace, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; v případě tohoto odstoupení od smlouvy zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli.

Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace ve lhůtě delší než 1 pracovní den včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta. Tato osoba se zavazuje sjednání náhradního termínu umožnit.

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta a uskutečnit službu v náhradním termínu bezplatně, tj. bez nároku na zaplacení ceny služby a Poskytovatel je tedy v takovém případě povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody nebo vyšší moci, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín a současně je povinen písemně doložit osobě, které má být služba poskytnuta, nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Poskytovatel skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, je Objednatel nebo Příjemce oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a Poskytovatel je v případě takového odstoupení od smlouvy povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let, jenž je jejím zákonným zástupcem nezletilého. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V obou výše uvedených případech musí být Objednavatel pod dohledem instruktora Poskytovatele. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout.

Odstoupení od smlouvy


Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

 

 • v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem;
 • v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách;
 • Objednatel, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Poskytovateli nejpozději 14. den od převzetí certifikátu. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí certifikátu, (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele, který je spotřebitelem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.

 
Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu:

 

 • Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy david@donshot.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vykonává kontrolu ve vymezeném rozsahu oblastí podnikání.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto VOP spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce v případě jejich překladu je rozhodující znění v českém jazyce.


Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. května 2020

Buďte s námi

la famiglia

Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.