Výňatek provozního řádu 

A. Obecné zásady

 

Každý zájemce o střelbu vstupuje na střelnici na vlastní nebezpečí!

Za bezpečný provoz střelnice je odpovědný správce střelnice, který je označen jmenovkou s označením své funkce! 

 

Osoba, která může provádět střelbu ze zbraní:

 • Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, E nebo držitel ZL
 • Osoba, která nevlastní ZP může střílet v souladu s § 59 zák. 119/2002 Sb.

a) ze zbraní zapůjčenou od provozovatele střelnice a to pod dohledem správce střelnice

b) pokud zapůjčí držitel ZP zbraň osobě, která jej nevlastní musí zajistit bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem

 • Osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň za dozoru správce střelnice a pouze v doprovodu zákonného zástupce
 • Každý držitel zbraně je povinen při pobytu v areálu střelnice zachovávat obecná pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní
 • Při dalším pobytu v prostorách střelnice se musí řídit níže stanovenými pravidly pro provoz této konkrétní střelnice
 

Ke střelbě se nepřipustí:

Osoby:

 • u kterých je podezření, že jsou pod vlivem návykových látek nebo alkoholu
 • které nesplňují předpoklad, že budou respektovat ustanovení tohoto provozního řádu
 • které nerespektují pokynů správce střelnice

Zbraně:

 • které podléhají registraci a nemají průkaz zbraně
 • které svým charakterem neodpovídají „Provoznímu řádu“ střelnice
 • které nejsou registrovány na osobu, která s nimi chce provádět střelbu a tato nemá patřičné povolení k jejich použití od PČR a nedoprovází ji majitel zbraně
 • jejichž technický stav neodpovídá bezpečnému použití pro střelbu
 • jejichž použití je zakázáno zákonem č. 119/2002 Sb.
 • která není opatřena kusovou ověřovací značkou státní zkušebny zbraní
 • ze služebních zbraní osob, které nevlastní zbrojní průkaz

Střelivo:

 • zakázané
 • vojenské
 • nedovoleně upravené nebo trofejní

Je zakázáno používat jakékoliv střelivo se střelou s ocelovým jádrem!

 
 
 

B. Postup na střelnici

 

1. Každý návštěvník střelnice se musí před vstupem na střelnici seznámit s tímto výňatkem provozního řádu, což potvrdí svým vlastnoručním podpisem do „Provozního deníku“.

 

2. Předloží ke kontrole:

 • zbrojní průkaz, pokud je jeho držitelem
 • zbraň a průkaz zbraně
 • občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud nevlastní zbrojní průkaz
 • je vystaven průvodní lístek pro pobyt na střelnici s vyznačením času a dalšími nutnými evidenčními údaji, které nejsou v rozporu s ochranou osobních údajů
 • zájemce, který nevlastní ZP je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 • každý, kdo dostane povolení a vstupuje na střelnici musí mít  předepsané chrániče sluchu a ochranné brýle
 • správce střelnice přidělí střílejícímu střelecké stanoviště a poučí jej o způsobu ovládání zařízení pro pohyb terče
 • terče a střelivo se vydává na palebné čáře střelnice
 • nabíjení zbraně je povoleno pouze těsně před střelbou na palebné čáře
 • střelba se vede jen ve vyznačeném palebném sektoru, tj. na přidělený terč
 • držitel zbrojního průkazu střílí samostatně
 • výcvik ve střelbě osoby která nevlastní ZP probíhá za přímého řízení správce střelnice, tj. řídí se jeho povely a před střelbou je poučen o bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem
 

 Přísně se zakazuje:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní
 • střílet na terče v jiném než přímém směru
 • střílet po povelu správce střelnice „Palbu zastavit!“
 • odkládat nabitou zbraň, nebo ji předávat jiné osobě
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice
 • používat vlastní střelivo do zapůjčené zbraně
 • rozebírat nebo vyjímat části ze zapůjčené zbraně
 • používat střelivo se střelou s ocelovým jádrem
 
 

POZOR NA SELHANOU!!!

Při selhané neustále mířit do cílové plochy a čekat 30 vteřin. Po 30 vteřinách zbraň vybít , vyjmout náboj z nábojové komory zbraně.

 
 

C. Povely při řízení výcviku osoby která nevlastní ZP

 Nabíjet!

 • vložit naplněný zásobník do zbraně a natažením závěru nabít náboj do nábojové komory zbraně
 • naplnit válec revolveru a přesunout jej do rámu zbraně
 

 Pálit!

 • provést střelbu
 

  Střelbu zastavit!

 • okamžitě zastavit střelbu, pistoli zajistit a u revolveru vyklopit válec  z rámu.

Buďte s námi

la famiglia

Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.