V červnu 2022 nám byla udělena akreditace Ministerstva vnitra České republiky, která nás opravňuje k provádění kurzů pro stanovenou zálohu státu podle zákona č. 14/2021 Sb. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a musejí být absolvovány postupně, od programu MV-101. 
 

Pro koho jsou kurzy určeny? 

Kurz je určený pro všechny držitele zbrojního průkazu, kteří si chtějí v rámci akreditovaných kurzů zlepšit své střelecké dovednosti a být připraveni na možné krizové situace i v rámci ochrany našeho státu. 

Jaké jsou podmínky účasti? 

  • Žadatel musí být státním občanem České republiky, v případě cizince lze toto nahradit dobrovolným převzetím branné povinnosti dle § 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Žadatel musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny E (lze vydat osobám starším 21 let).
 

Přispívá na kurzy stát? 

Účast na programech je dobrovolná, to znamená, že účastník si musí kurzy platit sám. Nicméně v případě MV 201 a 301 dostává účastník zdarma střelivo. 

 

Slib stanovené zálohy státu 

  • Slibuji věrnost České republice.
  • Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.
  • Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně.
  • Bude-li třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.
  • Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.
 
 

Program MV-101

Program MV-101 je teoretický kurz se zaměřením na nutnou obranu a krajní nouzi. Výuka se věnuje právním znalostem, psychologickým a taktickým znalostem z oblasti sebeobrany a na závěr základy z oblasti první pomoci. 

 

CHCI PROGRAM MV-101

 

 

Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 

dle ust. § 5 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek, 

b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně, 

c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a ochranu nezúčastněné osoby, 

d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu, 

e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně, 

f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně, 

g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze, 

h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a 

i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění. 

(2) Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

 

 

Program MV-102 - krátká kulová zbraň

Program MV-102 je navazující program po úspěšném absolvování kurzu MV-101. Jedná se o výcvik s krátkou kulovou zbraní (může být i dlouhá kulová zbraň) – u nás nabízíme kurz s krátkou kulovou zbraní. Pro získání základní aprobace je nutné absolvovat MV-101 a MV-102. Po absolvování lze podat u Policie ČR žádost o vydání základní aprobace v systému střelecké přípravy. 

MV-102 může být nahrazeno potvrzením vydaným ozbrojeným bezpečnostním sborem, Vojenskou policíí nebo obecní policíí, že žadatel u této organizace v rámci služby či zaměstnání absolvoval služební přípravu s výcvikem v požadovaném rozsahu MV-102. 

 

CHCI PROGRAM MV-102

 

 

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 

dle ust. § 6 nařízení vlády č. 255/2021 o provedení zákona o nakládání se zbraněmi 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m nebo střelbu z dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m, 

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany, 

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně nebo nácvik použití dlouhé kulové zbraně v souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě, 

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou, 

e) střelbu zpoza krytu a 

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně. 

(2) Střelba je vedena na terče, které jsou souměrné podle vertikální osy a jejichž výška je 50 až 80 cm a šířka 40 až 55 cm. V terči jsou vyznačeny odstupňované zóny zásahu. Doplňkově lze využít zejména pro nácvik přesné střelby nebo střelbu na vícenásobné anebo pohyblivé cíle také terče odlišné od terčů uvedených ve větě první. 

 

 

Program MV-201 krátká zbraň

Program MV-201 se v zásadě věnuje obraně před útokem aktivního střelce v kontextu měkkých cílů. Pro účast na tomto kurzu je nutná základní aprobace (MV-101 + MV-102) a hodnocené střelby.  

 

CHCI PROGRAM MV-201

 

 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu útočníkovi, 

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi, 

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a obranou proti aktivnímu útočníkovi, 

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému, 

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka, 

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi a 

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů, 

 

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu, 

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče, 

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a 

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a  

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče, 

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a 

4. na pohyblivé nebo mizející terče. 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102.

 

 

Našim cílem je, aby se absolventi programů naučili konfliktům předcházet a k použití zbraně došlo až v nejkrajnějším případě. 

Buďte s námi

la famiglia

Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.